Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2017/2018-as nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE

Nyékládháza városában a következő időpontokban történik:
2017. május 2-án (kedden) 09.00 – 16.00 óráig,
2017. május 3-án (szerdán) 09.00 – 16.00 óráig.
Helye: Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda, 3433 Nyékládháza Mátyás k.u.2.

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Továbbá felvételre jogosultak azok a gyermekek, akik a felvételtől számított 6 hónapon belül betöltik a 3. életévüket.

Az óvodába a 2017/2018-as nevelési évben a 2014. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező! A 2014. augusztus 31. után született gyermekek 2018. szeptember 1-től óvodakötelesek.

Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el.
Amennyiben gyermeküket más településen, vagy külföldön íratják óvodába, a jogviszony létrejöttéről igazolást kérünk bemutatni a felvételt biztosító óvodától az vezetőjének, valamint a település jegyzőjének.

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül, de legkésőbb május 20-ig hoz döntést az intézmény vezetője, és az óvodai felvételi kérelem elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, valamint a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással – írásban értesíti a szülőt.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok
• a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
• a szülő személyi azonosítására alkalmas személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
• a gyermek TAJ kártyája,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata, amennyiben rendelkezésre áll.

Nyékládháza, 2017. április 6.

dr. Ducsai Dalma s.k.
Nyékládháza Város Jegyzője